Aktualności
14-06-6800
Big Book Festival 15-16.05.2014 r.... więcej
14-06-6800
W dniu 21 maja 2014 (środa) planowane jest wyłączenie systemu transakcyjnego mPay. ... więcej
08-05-2014
Rozkład jazdy od 01.06.2014 r. ... więcej
Ceny usług
Pomoc osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej
BIP
Polityka Jakości
Programy pomocowe
Swiss Contribution
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Uprawnienia do ulgowych przejazdów
Ulgi Ustawowe   Ulgi Handlowe   Ulgi dla kolejarzy  
Wykaz ulg ustawowych oraz dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgi  kliknij w formacie PDF

ULGI USTAWOWE

wymiar ulgi

33%

     uprawnienia do ulgi

nauczyciele - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych          

    

37%

 

a) dzieci w wieku powyżej 4 lat, dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia - na podstawie biletów jednorazowych 

b) osoby niewidome, jeśli nie są uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji - na podstawie biletów
jednorazowych lub miesięcznych imiennych
 
c) emeryci i renciści (dwa razy w roku) - na podstawie biletów
jednorazowych

d) Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów lub uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy - na podstawie biletów
jednorazowych

e) posiadacze Karty Polaka - na podstawie biletów
jednorazowych

f)  weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa - na podstawie biletów jednorazowych (obowiązuje od dn. 30.03.2012r.)

 49%


a) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,  przy przejazdach - na podstawie imiennych biletów miesięcznych ( od 1 lipca 2002 r. nie obowiązuje ograniczenie szkoła/uczelnia – miejsce zamieszkania)

b) osóby niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i inwalidzi I grupy - na podstawie biletów jednorazowych (wprowadzona od 1 siepnia 2002 r.).

 

51%

 

a) Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studenci obywatele polscy studiujący za granicą - przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych

b) Doktoranci do ukończenia 35 roku życia - przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych (obowiązuje od dn. 1.01.2012r.)

78%

a) dzieci i młodzież dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, z miejsca zamieszka nia do szkoły, przedszkola, placówki opiekunczo - wychowawczej itp. -   na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych

b) jednego z rodziców lub opiekunów towarzyszących dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej, z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawczej itp. - na podstawie biletów jednorazowych

c) żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową (z wyjątkiem służby okresowej 
i nadterminowej) - na podstawie biletów jednorazowych

93%

Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych

 95%

 
a)  przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący osobie niewidomej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji, osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i inwalidów I grupy - na podstawie biletów jednorazowych ( wprowadzona od 1 sierpnia 2002 r.).

 100%

 
a) dzieci w wieku do lat 4 - na podstawie biletów jednorazowych,
b) umundurowani funkcjonariusze celni, Policji, Straży Granicznej, żołnierze Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania obowiązków służbowych itp - na podstawie biletów jednorazowych.
Uwaga: osoby uprawnione do ulgi 100% zobowiązane są posiadać ważny bilet na przejazd, który otrzymają w kasie biletowej, podróżni nie posiadający takiego biletu traktowani bedą jak bez ważnego biletu ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tego tytułu. Bilet ten należy skasować.
ULGI HANDLOWE

wymiar ulgi

      uprawnienia do ulgi          

 50%

podstawa: Taryfa osobowa i bagażowa WKD  – Załącznik do Uchwały Zarządu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Nr 37/2007 z dnia 8 sierpnia 2007r. 

1. osoby, które ukończyły 60 lat - na podstawie biletów jednorazowych lub okresowych.  Ulga ma zastosowanie przy przejazdach pociągami WKD w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 oraz w soboty, niedziele i święta (przez 24 godz.) - oferta „przejazdy dla seniorów” wprowadzona od 1 stycznia 2011r.

2. osoby, którym pracodawca wykupił od przewoźnika uprawnienia do ulgi, tj.  posiadaczom legitymacji wg wzoru nr H-1096

3. osoby korzystające z "przejazdów rodzinnych" (w okresie wakacji letnich i ferii zimowych) - na podstawie biletów jednorazowych

4. przejazdy grupowe - na podstawie biletów jednorazowych

 85%

dla grup zorganizowanych przez placówki uprzywilejowane, tj. szkoły specjalne, placówki opiekuńczo - wychowawcze, domy pomocy społecznej itp. do których uczęszczają lub w których przebywają osoby dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne.
ULGOWA USŁUGA TRANSPORTOWA DLA KOLEJARZY

wymiar ulgi

      uprawnienia do ulgi          

 80%

dla dzieci i współmałżonków pracowników kolejowych - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych

dla pracowników, emerytów, rencistów klejowych i osób pobierających świadczenie przedemerytalne - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych

 

WKD Sp. z o.o. © 2005 | Polityka prywatności
wykonanie: Agencja Interaktywna CSD®